Polityka prywatności serwisu www.suaid.pl

Spełniając wymagania prawne wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy, że Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych z siedzibą przy ul. Okólnej 38, 61-315 Poznań, jako Administrator danych osobowych, gromadzi uzyskane podczas procesu zawierania z Państwem umów oraz w trakcie ich trwania dane osobowe, a w szczególności:

– Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji (art. 6 pkt 1, lit. b RODO),
– realizacji obowiązków Spółdzielni Usług Antenowych i Dźwigowych przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (art. 6 pkt 1, lit. c RODO),
– ochrony praw Spółdzielni Usług Antenowych i Dźwigowych zgodnie z przepisami prawa,
w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
i procesów sądowych (art. 6 pkt 1, lit. f RODO),

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie podmioty przewidziane przepisami prawa oraz podmioty, którym Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych zleciła przetwarzanie danych osobowych odrębną umową powierzenia np. podmioty świadczące usługi prawne lub informatyczne (art. 8 pkt 3 RODO).

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółdzielnię Usług Antenowych i Dźwigowych i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów, z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółdzielni Usług Antenowych i Dźwigowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteście Państwo uprawnieni do:
– żądania dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
– sprzeciwu; w szczególnych przypadkach,
– wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni Usług Antenowych i Dźwigowych, pod adresem: e-mail: suaid@windydzwigi.pl